Program Edukacyjny

Leczenie antyretrowirusowe w Polsce

W zakażeniu HIV/AIDS nie ma prawnego obowiązku leczenia. Poddanie się leczeniu lub jego odmowa należą do decyzji osoby żyjącej z HIV.
W przypadku dzieci, obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych jest zadbanie, by były one objęte stałą opieką lekarską.

Głównym założeniem programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” jest poprawa jakości życia oraz jego przedłużenie u osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

Program ten jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi na szczeblu globalnym i regionalnym, w tym Deklaracją Milenijną, Deklaracją Zobowiązań, zaleceniami Rady Europy, prawem wspólnotowym Unii Europejskiej, zasadą „Trzech Jedności”. Celem głównym Programu jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS przez zapewnienie leczenia antyretrowirusowego (ARV).

W Polsce ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów jest prowadzone od 2001 roku.

Generalnie Program leczenia ARV jest programem terapii ambulatoryjnej, o ile nie zaistnieją inne wskazania medyczne do hospitalizacji, które nie zawsze są związane bezpośrednio z zakażeniem HIV. Wszystkie aktualnie zarejestrowane leki antyretrowirusowe dają możliwości prowadzenia terapii ARV w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych.

Programem leczenia antyretrowirusowego (ARV) objęte są wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS spełniające kryteria medyczne, które są obywatelami Polski oraz inne osoby pod warunkiem, że podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo ubezpieczają się dobrowolnie (w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie pisemnego wniosku, pod warunkiem posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w tym również kobiety w ciąży zakażone HIV, noworodki urodzone przez matki zakażone HIV oraz osoby, które wymagają zastosowania leków antyretrowirusowych w ramach postępowania poekspozycyjnego po narażeniu na zakażenie HIV – ekspozycje pozazawodowe wypadkowe.

Program leczenia ARV jest realizowany w szpitalach/placówkach medycznych, na bazie których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce.

Link: Wykaz szpitali w których prowadzone jest leczenie antyretrowirusowe (ARV)

https://aids.gov.pl/hiv_aids/821-2/

W Polsce leczenie specjalistyczne pacjentów zakażonych HIV nie wiąże się z obowiązkiem rejonizacji. Istnieje możliwość podjęcia leczenia  w dowolnym ośrodku klinicznym przeznaczonym dla zakażonych HIV.

Leczenie antyretrowirusowe jest również prowadzone w zakładach penitencjarnych (umowa z Centralnym Zarządem Służby Więziennej), jako kontynuacja leczenia pacjentów rozpoczętego przed pobytem w zakładzie penitencjarnym lub pacjentów wymagających włączenia do terapii w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Leczenie antyretrowirusowe w ośrodkach penitencjarnych jest konsultowane przez specjalistów w dziedzinie HIV/AIDS z ośrodków referencyjnych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.